• مسئولیت صحت اطلاعات پژوهش ها و مطالعات بر عهده واحد سازمانی مسئول است.

  • اطلاعات مندرج، تمامی پژوهش‌ها و اهم پیوست‌های مطالعاتی انواع طرح‌ها در شهرداری تهران از سال 89 به بعد را شامل می‌شود.