محدوده برآورد کلی مبلغ قرارداد:
تعداد قراردادها: 
 • اطلاعات جدول فوق مربوط به قراردادهای هزینه ای منعقده بالای دویست و پنجاه میلیون تومان بوده که در دوره زمانی مدیریت شهری جدید (از تاریخ 5 شهریورماه 1396 تاکنون) می باشد.

 • اطلاعات به شکل برخط (آنلاین) از قراردادهای ثبت شده در سامانه قراردادهای شهرداری تهران استخراج شده و نمایش یافته است.

 • اطلاعات فوق مربوط به قراردادهاي "منعقده" بوده و قراردادهاي "درجريان انعقاد" را شامل نمي‌گردد.

 • مسئولیت صحت اطلاعات قراردادها بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر واحد سازمانی می باشد.

 • این سامانه در راستای شفافیت اقدامات شهرداری تهران راه اندازی گردیده و نواقص احتمالی در اطلاعات قراردادها مرتفع خواهد گردید.

 • چنانچه شهروندان محترم انتقاد، شکایت و یا پیشنهادی نسبت به اطلاعات مندرج در این سامانه دارند و یا جهت گزارش هرگونه تخلف مرتبط، می توانند از طریق این لینک مراتب را به مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (سامانه 1888) گزارش نمایند.


 • تعاریف مورد نیاز

 • BOT: قراردادی است که ساخت توسط سرمایه گذار انجام می شود و مورد بهره برداری سرمایه گذار قرار می گیرد و واگذاری رایگانِ پروژه پس از اتمام بهره برداری به شهرداری انجام می شود.

 • BOLT: قراردادی است که ساخت توسط سرمایه گذار انجام می شود و مورد بهره برداری سرمایه گذار قرار می گیرد و در طول مدت بهره برداری موظف به پرداخت اجاره بها شده و واگذاری رایگانِ پروژه پس از اتمام بهره برداری به شهرداری انجام می شود.

 • BOO: قراردادی است که ساخت توسط سرمایه گذار انجام می شود و دستگاهها و تجهیزاتِ پروژه مورد تملّک سرمایه گذار قرار گرفته و از پروژه بهره برداری می کند.

 • ملک از شریک: قراردادی است که زمین پروژه برای سرمایه گذار بوده و ساخت توسط سرمایه گذار انجام می شود. عوارض پروژه توسط شهرداری تأمین می گردد.

 • ملک از شهرداری: قراردادی است که زمین پروژه و عوارض توسط شهرداری تأمین می شود و سرمایه گذار تعهد به ساخت پروژه را دارد.