محدوده مبلغ نهایی قرارداد:
تعداد قراردادها: 
  • اطلاعات جدول فوق مربوط به قراردادهای هزینه ای منعقده بالای دویست و پنجاه میلیون تومان بوده که در دوره زمانی مدیریت شهری جدید (از تاریخ 5 شهریورماه 1396 تاکنون) می باشد.

  • اطلاعات به شکل برخط (آنلاین) از قراردادهای ثبت شده در سامانه قراردادهای شهرداری تهران استخراج شده و نمایش یافته است.

  • اطلاعات فوق مربوط به قراردادهاي "منعقده" بوده و قراردادهاي "درجريان انعقاد" را شامل نمي‌گردد.

  • مسئولیت صحت اطلاعات قراردادها بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر واحد سازمانی می باشد.

  • این سامانه در راستای شفافیت اقدامات شهرداری تهران راه اندازی گردیده و نواقص احتمالی در اطلاعات قراردادها مرتفع خواهد گردید.

  • چنانچه شهروندان محترم انتقاد، شکایت و یا پیشنهادی نسبت به اطلاعات مندرج در این سامانه دارند و یا جهت گزارش هرگونه تخلف مرتبط، می توانند از طریق این لینک مراتب را به مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (سامانه 1888) گزارش نمایند.