محدوده مبلغ نهایی قرارداد:
تعداد قراردادها: 
 • اطلاعات جدول فوق مربوط به قراردادهای منعقده بالای دویست و پنجاه میلیون تومان بوده که در دوره زمانی مدیریت شهری جدید (از تاریخ 5 شهریورماه 1396 تاکنون) می باشد.

 • اطلاعات به شکل برخط (آنلاین) از قراردادهای ثبت شده در سامانه قراردادهای شهرداری تهران استخراج شده و نمایش یافته است.

 • اطلاعات فوق مربوط به قراردادهاي "منعقده" بوده و قراردادهاي "درجريان انعقاد" را شامل نمي‌گردد.

 • مسئولیت صحت اطلاعات قراردادها بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر واحد سازمانی می باشد.

 • این سامانه در راستای شفافیت اقدامات شهرداری تهران راه اندازی گردیده و نواقص احتمالی در اطلاعات قراردادها مرتفع خواهد گردید.

 • چنانچه شهروندان محترم انتقاد، شکایت و یا پیشنهادی نسبت به اطلاعات مندرج در این سامانه دارند و یا جهت گزارش هرگونه تخلف مرتبط، می توانند از طریق این لینک مراتب را به مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (سامانه 1888) گزارش نمایند.


 • تعاریف مورد نیاز

 • اعتبار نقد: اعتباری است که شهرداری در قبال آن پول(وجه نقد) پرداخت می کند.

 • اعتبار غیر نقد: اعتباری است که شهرداری در قبال آن کارسازی(تسویه به واسطه شرکت کارگزاری) و تهاتر( با ملک، با قدر السهم پروژه های مشارکتی، با عوارض و سایر دارایی ها) انجام می دهد.

 • بدون تشریفات:

 • ماده 31 آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری : در موارد زیر، معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام خواهد شد:

  • بند 1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی یا شهردای‌ها یا موسسات وابسته به آنها باشند.
  • بند 2- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار پایتخت منحصر به فرد باشد.
  • بند 3- در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیرمنقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری پایتخت انجام خواهد شد.
  • بند 4- در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
  • بند 5- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی برای آنها تعیین نرخ شده باشد.
  • بند 6- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت با شهرداری‌ها یا مراجع ذی‌صلاح برای آنها تعیین شده باشد.
  • بند 7 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی-دریایی- هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
  • بند 8- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن به تشخیص شهردار پایتخت.
  • تبصره- در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه‌های خارجی یا کارخانه‌های داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از طرف مراجع رسمی نفروشند شهرداری پایتخت می‌تواند کالا را با رعایت مقررات این آیین‌نامه خریداری کند و در صورتی که کالا بیش از نرخی که از طرف مراجع فوق‌الذکر تعیین شده از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی خریداری شود باید مراتب را به مراجع تعیین‌کننده نرخ اعلام کند.
 • - ماده 32

  • در مورد چاپ و صحافی، معامله طبق آیین‌نامه مربوط که برای امور چاپ و صحافی دستگاه‌های دولتی به تصویب هیأت وزیران رسیده است انجام خواهد شد.
 • ترک تشریفات:

 • در موارد زیر، معاملات با ترک تشریفات انجام خواهد شد:

  • ماده 33- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی واحد مربوط و تأیید کمیسیون مقرر در ماده 14 میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله با رعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام می‌شود:
  • الف (اصلاحی 1362/8/12 مجلس شورای اسلامی و 1389/2/19 هیأت‌وزیران) در مورد معاملات تا مبلغ چهار میلیارد (4/000/000/000) ریال با تصویب شهرداری تهران در حدود اختیار تفویض شده به شهرداری موضوع تبصره الحاقی به بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری.
  • ب (اصلاحی 1362/8/12 مجلس شورای اسلامی و 1389/2/19 هیأت وزیران و 131390/2/4 مجلس شورای اسلامی)- در مورد معاملات از چهار میلیارد (4/000/000/000) ریال تا مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون (8/500/000/000) ریال با موافقت شهردار تهران و تأیید شورای اسلامی شهر و تصویب وزارت کشور.
  • ج (اصلاحی 1362/8/12 مجلس شورای اسلامی و 1389/2/19 هیأت وزیران و 1390/2/4 مجلس شورای اسلامی)- در مورد معاملات هشت میلیارد و پانصد میلیون (8/500/000/000)ریال و بیشتر با تأیید شورای شهر و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران.
  • تبصره 1 (اصلاحی 1362/8/12 مجلس شورای اسلامی و 1389/2/19 هیأت وزیران) –شهردار تهران می‌تواند در موارد مذکور در ماده 33 اختیار خود را تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1/500/000/000)ریال به روسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران عامل سازمان‌های تابعه و وابسته تفویض نماید.
  • تبصره 2 (الحاقی 1380/10/18 مجلس شورای اسلامی)- حد نصاب‌های تعیین‌شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور و هماهنگ با نصاب‌های معاملات دولتی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
  • ماده 34 - انجام معاملات برای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای 2 و 4 و 8 ماده 31