نام واحد اعتبار ابلاغی غیر نقد تخصیص غیر نقد کارسازی / حواله
تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع
نام واحد اعتبار ابلاغی غیر نقد تخصیص غیر نقد کارسازی / حواله
تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع
ابلاغ اعتبار مجازی در گزارش مربوط به تخصیص غیر نقد لحاظ نگردیده است.