نام واحد اعتبار ابلاغی نقد تخصیص نقد پرداخت
هزینه ای تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع هزینه ای تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع هزینه ای تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع
نام واحد اعتبار ابلاغی نقد تخصیص نقد پرداخت
هزینه ای تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع هزینه ای تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع هزینه ای تملک دارایی سرمایه‌ای تملک دارایی مالی جمع