سامانه شفافیت شهرداری تهران با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری تهران در تاریخ 21 فروردین 1397 رونمایی گردیده است.